ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN SIGNAGE & MUSIC SERVICES BV
 1. Inleiding 
1.
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de relatie tussen enerzijds Yomie BV met
maatschappelijke zetel te 3583 Tervantstraat 2b – Beringen en ondernemingsnummer 0765.904.773 (hierna genoemd “SIGNAGE & MUSIC SERVICES”) en anderzijds, Uzelf, als klant van SIGNAGE & MUSIC SERVICES (hierna genoemd de “Klant”). SIGNAGE & MUSIC SERVICES en de Klant worden hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd. 
2.
De Algemene Voorwaarden gelden voor de contractuele relatie (hierna de “Overeenkomst”) die tussen de Partijen ontstaat in de vorm van aankoop door de Klant ten gevolge van bestelling die de Klant maakt via de website en de applicatie ontwikkeld, geëxploiteerd en onderhouden door SIGNAGE & MUSIC SERVICES, beschikbaar op www.signage-musicservices.com, of op enige andere website of applicatie via dewelke de Dienst worden aangeboden (hierna genoemd de “Website”) van een
abonnement op het gebruik van een dienst van SIGNAGE & MUSIC SERVICES geleverd door middel van het ‘SIGNAGE & MUSIC SERVICES’-platform (hierna genoemd het “Platform””) waarbij SIGNAGE & MUSIC SERVICES deze dienst (hierna de “Dienst”) aanbiedt door onder meer aan de Klant toegang te verlenen tot digitale databank van muziek(bestanden). Het Platform is een online streaming muzieksysteem dat ervoor zorgt dat de Klant in zijn etablissement op elk ogenblik de muziek kan afspelen die de door de Klant
gewenste kenmerken vertoont. Het Platform en de Dienst worden hierna gezamenlijk het “Product” genoemd. 
3.
De Algemene Voorwaarden gelden bij uitbreiding tevens met betrekking tot elk gebruik dat de Klant van de Website zou maken, of de Klant tot de aankoop van de Producten overgaat of niet. 
4.
Door de plaatsing van een bestelling, maar ook door een eenvoudig bezoek aan de Website, verklaart de Klant meteen met zekerheid kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en die zonder voorbehoud en in al hun bepalingen te aanvaarden, met uitsluiting van elke andere algemene verkoops- of aankoopvoorwaarden die op de (contractuele) relatie tussen Partijen van toepassing zouden kunnen zijn. 
2. Gebruik van het Product 
1.
De Klant kan de Dienst aankopen en het Product gebruiken uitsluitend voor professioneel gebruik door hemzelf, enkel met het oog op het laten beluisteren door het publiek als achtergrondmuziek in door de Klant geëxploiteerde publiek toegankelijke plaatsen, zoals een horeca-uitbating, winkel, warenhuis, bioscoop, bedrijfsruimte en dergelijke meer (met uitsluiting van dancings) en enkel op de locatie die bij de totstandkoming van de Overeenkomst door de Klant is aangegeven. Op straffe van schadevergoeding en het recht van SIGNAGE & MUSIC SERVICES om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of te schorsen, wordt elke aanwending van de Dienst of het Product voor privédoeleinden, buiten de voormelde locatie of andere doeleinden uitdrukkelijk van de Overeenkomst uitgesloten. SIGNAGE & MUSIC SERVICES heeft het recht om alle technische middelen aan te wenden om na te gaan of de Klant zich aan deze beperkingen houdt. De Klant mag het Product (inclusief de digitale muziek(bestanden) waartoe toegang wordt verleend) niet aan het publiek meedelen, zonder hiervoor over een bijkomende voorafgaande toestemming te beschikken van derden-rechthebbenden inzake de publieke mededelingsrechten van de auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars desgevallend gegroepeerd belangenverenigingen of beheersorganisatie (hierna genoemd de “Belanghebbende Derden”). 
2.
De Klant zal SIGNAGE & MUSIC SERVICES vrijwaren en schadeloos stellen voor elk gebruik van (een deel van) het Product dat de bepalingen van dit artikel schendt. 

 1. Rechten 
  1.
  De Klant aanvaardt dat alle elementen en functies van de Website kunnen evolueren en dat SIGNAGE & MUSIC SERVICES naar eigen inzichten, op om het even welk ogenblik en zonder enige inspraak van of enige kennisgeving aan de Klant, het recht heeft om enige elementen en functies of enige andere inhoud van de Website te verwijderen, te wijzigen of eraan toe te voegen.  SIGNAGE & MUSIC SERVICES behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip het Product (of een deel of content daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Klant uit dien hoofde op enige vergoeding is gerechtigd. SIGNAGE & MUSIC SERVICES verbindt er zich toe om indien het opportuun voorkomt
  de Klant vooraf over een wijziging, opschorting of stopzetting van het Product op de hoogte te brengen. 
  2.
  De Klant verbindt er zich toe om rechten van SIGNAGE & MUSIC SERVICES of van derden met betrekking tot alle onderdelen, gegevens en informatie in verband met de Website of het Product te zullen respecteren. 
  Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming vanwege SIGNAGE & MUSIC SERVICES, heeft de Klant niet het recht om de elementen of de functies van de Website te wijzigen, te kopiëren, te huren of te verhuren, te verkopen, te distribueren, te (re)produceren op enige andere wijze of door middel van welke technieken dan ook, en in het algemeen anders dan in de geest van de Overeenkomst te gebruiken. 
  De Klant verbindt er zich toe van het Product of enig onderdeel ervan uitsluitend gebruik te maken in overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant verbindt er zich toe het Product of enig onderdeel ervan, inclusief de muziek(bestanden), op geen enkele wijze te zullen analyseren, reverse-engineer, wijzigen, verhuren, kopiëren, reproduceren, leasen, uitlenen, verkopen, overdragen, distribueren of ter beschikking stellen van derden, van het Product afgeleide werken te maken, het Product op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit. 
  3.
  Alle bestanddelen van de Website en het Product, inclusief de visuele elementen, de geluidselementen, de gebruikte technologie en broncodes, op de Website of in het Product opgenomen informatie, logo’s, iconen, digitale downloads, berekeningen, plannen, software, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters, de advertenties, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videobestanden, redactionele inhoud, de scripts en de software, zijn de exclusieve eigendom van SIGNAGE & MUSIC SERVICES of rechthoudende derden. Zij zijn beschermd door auteursrechten, merken of octrooien of meer algemeen door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom. SIGNAGE & MUSIC SERVICES verwijst ter zake uitdrukkelijk naar onder meer de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma’s, waaronder de wet van 31 augustus 1998 betreffende de bescherming van databanken en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s. 
  Hetzelfde geldt voor handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s van SIGNAGE & MUSIC SERVICES die op de Website of in het Product worden gebruikt, die handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van SIGNAGE & MUSIC SERVICES of van derden in België en/of andere landen. 
  Behoudens een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van gebruik van het Platform en weergave van de muziekbestanden uitsluitend in het kader, voor de duur van en onder de voorwaarden van de Overeenkomst, heeft niets in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst tot doel of gevolg om aan de Klant, impliciet of expliciet, enig eigendomsrecht toe te kennen, noch een recht of licentie op een aan SIGNAGE & MUSIC SERVICES of aan derden toebehorend intellectueel of industrieel eigendomsrecht of tot het ontstaan zou leiden van een patent, recht van kopie, merk of beschermd geheim met betrekking tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten die SIGNAGE & MUSIC SERVICES of derden bezitten en in het algemeen met betrekking tot enig onderdeel van de Website of het Product. 
  4. 
  De Klant is ten aanzien van SIGNAGE & MUSIC SERVICES aansprakelijk en zal SIGNAGE & MUSIC SERVICES vrijwaren voor elke schade die SIGNAGE & MUSIC SERVICES of derden zouden lijden ten gevolge van elke onrechtmatige handeling die hij zou stellen, met betrekking tot de in het onderhavig artikel bedoelde beschermde gegevens, elementen, e.d. 
 2. Het aanbod – productinformatie
  1.
  De Klant is vrij de Website te consulteren en hiervan gebruik maken om kennis te nemen van de aangeboden Producten, zonder aankoopverplichting. 

2.
Teneinde de Klant toe te laten op een overwogen manier tot de plaatsing van een bestelling over te gaan, bevatten de aanbiedingen van SIGNAGE & MUSIC SERVICES naar best vermogen, binnen de grenzen van technologische mogelijkheden en naar de beste geldende marktstandaarden, steeds de
meest volledige en nauwkeurige informatie met betrekking tot de essentiële kenmerken van de Producten. 
3.
SIGNAGE & MUSIC SERVICES is ten aanzien van een Klant niet aansprakelijk, noch tot enige vergoeding gehouden uit hoofde van kennelijke vergissingen in de door haar verschafte productinformatie. 

 1. Prijs van het abonnement
  De prijzen van SIGNAGE & MUSIC SERVICES zoals aangeduid op de Website zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW en inclusief de mechanische reproductierechten die door SIGNAGE & MUSIC SERVICES aan de Belanghebbende Derden worden afgedragen. De betaling van de uitvoeringsrechten valt ten laste van de Klant. 
  Behoudens voor de reeds geplaatste bestellingen, behoud SIGNAGE & MUSIC SERVICES zich het recht voor om de prijzen naar eigen inzichten aan te passen. De Klant stemt hiermee in. 
  De prijzen zullen door SIGNAGE & MUSIC SERVICES eenzijdig aangepast kunnen worden in overeenstemming met
  gebeurlijke wijzigingen in de hoogte van reproductierechten, gebeurlijk op beslissing van de
  Belanghebbende Derden.  Indien de Klant gedurende de periode waarvoor het Product is aangekocht, beslist om het
  Product niet langer te gebruiken, zal de Klant geen recht hebben op enige terugbetaling van de prijs of vergoeding. 
 2. Bestelling – bevestiging van bestelling – facturatie 
  1.
  Vooraleer het bestelproces te kunnen afronden dient de Klant te herbevestigen volledig akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 
  2.
  De Overeenkomst komt pas tot stand na betaling door de Klant van de aan SIGNAGE & MUSIC SERVICES verschuldigde prijs en de ontvangst van deze prijs door SIGNAGE & MUSIC SERVICES. SIGNAGE & MUSIC SERVICES behoudt zich het recht voor om haar prestaties op te schorten teneinde de werkelijke uitvoering van de betaling na te
  gaan.
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES aanvaardt de volgende (online) betaalwijzen: kredietkaart (bv. Visa of Master Card), iDEAL, BCMC, bankoverschrijving (inclusief domiciliëring). Voor elke betaling zal de Klant vanwege SIGNAGE & MUSIC SERVICES een factuur per e-mail ontvangen. 
  De Klant verleent aan SIGNAGE & MUSIC SERVICES het recht om bij betalingen door middel van kredietkaarten na te gaan of de kredietkaart voldoende is provisie heeft. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan behoudt SIGNAGE & MUSIC SERVICES zich het recht voor om de levering te weigeren, mits zij de Klant van deze weigering en de reden ervan op de hoogte brengt. 

Teneinde de veiligheid van de transactie te verzekeren wordt bij online-betalingen steeds gebruik gemaakt van het “Mollie” betalingssysteem. Bij alle betalingen die in een beveiligde omgeving plaats vinden, zal de Klant het Mollie-betalingsteken kunnen terugvinden. Het is mogelijk dat het teken Mollie of de term “Mollie” eveneens op de bankrekeninguittreksels van de Klant zal verschijnen. 
3.
De bevestiging door SIGNAGE & MUSIC SERVICES van de ontvangst van de bestelling vanwege de Klant vindt plaats onder voorbehoud van het recht van SIGNAGE & MUSIC SERVICES om de uitvoering van de bestelling naar eigen inzichten te weigeren dan wel het ontstaan van de Overeenkomst te onderwerpen aan bijkomende voorwaarden, onder meer in het geval van wanneer SIGNAGE & MUSIC SERVICES vaststelt dat eerdere bestellingen door een zelfde Klant op de vervaldag van de daarop betrekkende facturen, onbetaald zijn gebleven. De Klant wordt hiervan per email op de hoogte gebracht. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dit voorbehoud. 

 1. Account 
  Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet de Klant zich registeren en een account (hierna een “Account”) aanmaken. De Klant verbindt er zich toe zijn Account-informatie aan niemand anders bekend te maken en deze enkel te gebruiken in het kader van de Overeenkomst. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn Account en voor alle activiteiten die op of via zijn Account plaatsvinden. De Klant stemt ermee in dat hij SIGNAGE & MUSIC SERVICES onmiddellijk in kennis zal stellen van iedere inbreuk op de vertrouwelijkheid of veiligheid van zijn Account. SIGNAGE & MUSIC SERVICES is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de Account door de Klant. 
  Wanneer hij zich registreert of gebruik maakt van de Dienst moet de Klant aan SIGNAGE & MUSIC SERVICES juiste en volledige informatie verstrekken en verbindt hij er zich toe om zijn registratiegegevens te actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden. De Klant stemt ermee in dat SIGNAGE & MUSIC SERVICES het
  recht heeft de registratiegegevens die de Klant verstrekt, op te slaan en te gebruiken voor het in stand houden van de Dienst en de facturatie. 
 2. Levering 
  De producten kunnen zowel online als ter plaatse aangeboden worden. 
  Na betalingsbevestiging en van zodra de betaling van de prijs door SIGNAGE & MUSIC SERVICES is ontvangen (en geverifieerd) krijgt de Klant een login en paswoord waarmee hij toegang krijgt tot het Product ofwel dat SIGNAGE & MUSIC SERVICES online uw product terug activeert. 
 3. Beveiliging van het Product en van de Website 
  In het kader van de Overeenkomst wordt aan de Klant uitsluitend een gebruiksrecht op het
  Product toegekend. 

De Klant is er zich van bewust dat het Product en de Website door middel van technische toepassingen zijn beveiligd die door SIGNAGE & MUSIC SERVICES en/of derden zijn aangebracht teneinde het Product en de Website in al hun aspecten te beschermen en het gebruik door de Klant van het Product te beperken tot het gebruik dat in overeenstemming is met de Overeenkomst. 
Indien een doorbreking of een poging tot doorbreking door de Klant van enige beveiliging van het Product of van de Website wordt vastgesteld, is de Klant aan SIGNAGE & MUSIC SERVICES volledige vrijwaring verschuldigd voor alle schade, kosten en verliezen die de (poging tot) doorbreking van beveiliging tot gevolg heeft, inclusief aanspraken van derden. De Klant is aan SIGNAGE & MUSIC SERVICES een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare schadevergoeding van 15.000,00 EUR verschuldigd per vastgestelde (poging tot) doorbreking van beveiliging, onverminderd het recht van SIGNAGE & MUSIC SERVICES om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken en/of het recht van toegang tot de Website aan de Klant te ontzeggen en/of de werkelijk geleden schade te vorderen, alsook onverminderd het recht van SIGNAGE & MUSIC SERVICES om bevoegde instanties of derden van de
feiten op de hoogte te brengen. 

 1. Garantie met betrekking tot de Producten 
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES staat er voor in dat de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke en
  reglementaire bepalingen. 
  Onder voorbehoud van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor de gebreken in conformiteit van de levering van de Producten alsook inzake verborgen gebreken. 
 2. Beperking van aansprakelijkheid 
  1.
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES heeft met betrekking tot de toegang tot de Website, het bestelproces, de levering of de Producten slechts een inspanningsverbintenis. SIGNAGE & MUSIC SERVICES geeft geen garanties voor de goede, ononderbroken of foutvrije werking van de Website of van het Product, noch garandeert zij dat deze werking vrij zal zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen of manipulaties. De Klant is zich bewust van de noodzaak van het beschikken over aangepaste informatica-infrastructuur en van het aanmaken van back-ups met het oog op het garanderen van de werking van zijn informatica-infrastructuur. 
  2.
  De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website (on)beschikbaar zou zijn, zal SIGNAGE & MUSIC SERVICES de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 
  3.
  De Website (of gebeurlijk het Product) kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan. 
  4.
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de infrastructuur van de Klant, noch voor de bandbreedte en/of down-en upload capaciteit. De minimale technische specificaties die nodig zijn voor elk aangeboden Product vindt de Klant in de informatiefiche bij het Product en maken onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden. 
  5.
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES bepaalt in samenspraak met de Belanghebbende Derden te allen tijde welke muziekwerken via het Product ter beschikking worden gesteld. SIGNAGE & MUSIC SERVICES is nooit verplicht gehoor te geven aan de wensen van de Klant met betrekking tot de aangeboden muziek(bestanden) en heeft het exclusief recht bij uitsluiting van elke aanspraak van de Klant om de draagwijdte van de Dienst aan te passen. 
  Elke aansprakelijkheid van SIGNAGE & MUSIC SERVICES met betrekking tot de samenstelling of de aanpassing van het aangeboden muziekrepertoire is uitdrukkelijk uitgesloten. 
  Indien de Klant zelf muziek wenst toe voegen, zal de effectieve toevoeging ervan afhankelijk zijn van de toestemming van SIGNAGE & MUSIC SERVICES. De klant zal in dat geval evenwel steeds dienen aan te tonen dat deze muziek rechtmatig is verkregen en dat hij over de gebeurlijk nodige toestemmingen van derden beschikt om die muziek via het Platform en het Product te gebruiken. De Klant zal SIGNAGE & MUSIC SERVICES steeds vrijwaren ten aanzien van enige aanspraken van derden
  in dat verband. 
  6.
  Onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid waarvan de toepasselijkheid niet contractueel kan worden uitgesloten, is SIGNAGE & MUSIC SERVICES ten aanzien van de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse of bijzondere schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van kans enz. die ontstaat ten gevolge van een slechte werking, tijdelijke (on)beschikbaarheid van het Product of van de Website of voor enige schade, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Product of het gebruik van de
  (informatie opgenomen op de) Website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks. 
  7.
  Indien de aansprakelijkheid van SIGNAGE & MUSIC SERVICES ten gevolge van een haar toe te rekenen tekortkoming zou weerhouden worden, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum een bedrag gelijk aan het totaal der sommen (excl. BTW) die door de Klant aan SIGNAGE & MUSIC SERVICES is betaald in het kader van de Overeenkomst. Bovendien zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen die gelden in de relatie tussen SIGNAGE & MUSIC SERVICES en haar leveranciers, tegenstelbaar aan de Klant en gelden zij bijgevolg in de relatie tussen SIGNAGE & MUSIC SERVICES en de Klant. 
  8.
  De Klant is ertoe gehouden om SIGNAGE & MUSIC SERVICES te vergoeden voor alle schade van welke aard dan ook en te vrijwaren voor alle vorderingen van derden, wanneer deze vorderingen het gevolg zijn van een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik door de Klant van het Product of van de Website, dan wel van enige schending door de Klant van de Overeenkomst. 
 3. Overmacht 
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een volledige of gedeeltelijke niet- nakoming van haar contractuele verplichtingen wanneer en voor zover de niet-naleving te wijten is aan overmacht of een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis.
  Onder met overmacht gelijkgestelde gebeurtenissen worden onder meer verstaan computervirussen, systeempannes en technische pannes en defecten aan de informatica- infrastructuur die zich bij SIGNAGE & MUSIC SERVICES zouden voordoen, het binnendringen van onbevoegden, een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de communicatiemiddelen, natuurrampen, brand en verder elke andere gebeurtenis die naar recht als overmacht dient te worden gekwalificeerd. 
  Wanneer SIGNAGE & MUSIC SERVICES kennis zou hebben van overmacht of van een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis welke de uitvoering van de Overeenkomst zou onmogelijk maken, verbindt SIGNAGE & MUSIC SERVICES er zich toe om de Klant hiervan op de hoogte te stellen. 
  In het geval dat de overmachtssituatie zou voortduren gedurende een periode langer dan 30 dagen, zal SIGNAGE & MUSIC SERVICES gerechtigd zijn om de Overeenkomst schriftelijk eenzijdig te beëindigen, dit, in voorkomend geval onder de verplichting om het gedeelte van de aankoopprijs die door de Klant reeds zou zijn betaald voor de niet-geleverde Dienst, aan de Klant terug te betalen, zonder dat de Klant hierbij enig recht kan doen gelden op welke bijkomende vergoeding dan ook. 
 4. Eenzijdige verbreking van de Overeenkomst door SIGNAGE & MUSIC SERVICES 
  Wanneer de Klant zich niet aan de bepalingen van de Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden, houdt of SIGNAGE & MUSIC SERVICES goede redenen heeft om te geloven dat de Klant zich daar niet aan houdt, heeft SIGNAGE & MUSIC SERVICES het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Overeenkomst te beëindigen of op te schorten (en de login en paswoord van de Klant te blokkeren), onverminderd het recht op vergoeding van de door de Klant veroorzaakte schade. 
 5. Aanpassingen en aanvullingen 
  SIGNAGE & MUSIC SERVICES behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden op ieder tijdstip aan te passen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot het gebruik van het Product door de Klant. Dergelijke aanpassingen en aanvullende voorwaarden zullen aan de Klant worden meegedeeld en, indien zij door de Klant niet op korte termijn worden geprotesteerd, onmiddellijk van kracht worden als deel van de
  Overeenkomst. Indien de Klant dergelijke aanpassingen of aanvullingen niet aanvaardt, zal SIGNAGE & MUSIC SERVICES het recht hebben om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onder de verplichting om het gedeelte van de aankoopprijs die door de Klant reeds zou zijn betaald voor de niet- geleverde Dienst, aan de Klant terug te betalen, indien de aanpassing of aanvulling een ingrijpende en voor de Klant nadelige wijziging inhoudt van zijn contractuele rechten of verplichtingen. De Klant zal in geen geval enig recht kunnen doen gelden op welke bijkomende vergoeding dan ook.
 6. Onsplitsbaarheid
  Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zou(den) zijn op grond van enige wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling of nietig of ongeldig verklaard zou(den) worden ten gevolge van een uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 7. Volledigheid van de Overeenkomst 
  De Algemene Voorwaarden, de bestelling van de Klant en de gebeurlijke bijkomende schriftelijke overeenkomsten tussen partijen, vormen samen de Overeenkomst waardoor alle contractuele betrekkingen tussen SIGNAGE & MUSIC SERVICES en de Klant worden beheerst. In geval van tegenstrijdigheid tussen het besteloverzicht en/of de Algemene Voorwaarden en/of de bijkomende schriftelijke overeenkomsten hebben de gebeurlijke bijkomende schriftelijke overeenkomsten voorrang. De Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op het besteloverzicht. 
 8. De taal van de Overeenkomst 
  De Overeenkomst kan worden afgesloten in een van de talen waarin de producten op de Website worden aangeboden. De taal die door de Klant bij de bestelling wordt gebruikt, in het bijzonder de taal van de Algemene Voorwaarden die worden aanvaard, wordt vermoed de taal van de Overeenkomst te zijn. 
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  De Overeenkomst, met inbegrip van onder meer de Algemene Voorwaarden, wordt onder meer voor wat betreft hun geldigheid, interpretatie en uitvoering beheerst door het Belgische recht. 
  Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (België) zijn bevoegd voor alle geschillen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst 

error: Content is protected !!

DJ-Matic wordt Yomie!

De activiteiten van DJ-matic België werden overgenomen door Yomie.
De reden hiervan is dat Stingray Business (DJ-Matic) en Yomie recent een partnership zijn aangegaan voor België.
Yomie zal vanaf heden de werkzaamheden inzake de muziekcomputer en service gaan overnemen van Stingray Business (DJ-Matic)

HELP

telefoon kantoor

Kantoor – Support

+32 11 36 31 81

Klantenzone

Login Signage