PRIVACY VERKLARING

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Yomie, wordt verwezen naar Signage & Musicservices BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Bedrijfsstraat 2 bus 5 en met als ondernemingsnummer 0765.904.773 RPR Hasselt, alsook naar elke met Signage & Musicservices BV verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer u beroep doet op de diensten van Yomie, vertrouwt u hem/haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Yomie verzamelt, waarom Yomie deze verzamelt en wat Yomie hiermee doet. Hierbij wil Yomie er u tevens op wijzen dat Yomie steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover Yomie beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens Yomie verzameld
 • hoe Yomie die gegevens gebruikt
 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacy verklaring
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd

1. Welke gegevens verzamelt Yomie?
Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) alsook meer persoonlijke informatie (zoals de functies die u bekleedt, uw geslacht, etc.), die Yomie nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op hem/haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van Yomie dient u Yomie vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via de aanmaak van een account op de website, de opdrachtbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van Yomie.

Yomie verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt Yomie deze gegevens?
Yomie hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die hij/zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Yomie gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u hem/haar om tussenkomst verzocht.

Yomie vraagt u om toestemming voordat hij/zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Yomie uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over zijn/haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn/haar dienstverlening.

Yomie verwerkt uw persoonlijke gegevens op zijn/haar servers. Yomie kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

Yomie deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Yomie, behalve in een van de volgende omstandigheden:

· Met uw toestemming

Yomie kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Yomie wanneer u hem/haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

· Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Yomie wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van
de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te
· Om juridische redenen

Yomie deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Yomie als hij/zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van
de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke
fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te
de rechten, eigendom of veiligheid van Yomie, zijn/haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de
Als Yomie betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft hij/zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt hij/ze zijn/haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Yomie doet zijn/haar uiterste best om zichzelf en zijn/haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn/haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

Yomie evalueert periodiek en systematisch zijn/haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot
Yomie beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Yomie, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Yomie te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?
Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Yomie duidelijk te zijn over de gegevens die hij/ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Yomie onder andere contacteren op info@yomie.be en/of via aangetekende brief op 3500 Hasselt – Bedrijfsstraat 2 bus 5

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden

  Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Yomie proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Yomie die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Yomie u vragen uw identiteit te verifiëren voordat hij/zij uw verzoek kan verwerken.

Yomie kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Yomie streeft ernaar zijn/haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Yomie, nadat uw gegevens uit zijn/haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van zijn/haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit zijn/haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Yomie.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?
Yomie controleert regelmatig of hij/ze voldoet aan zijn/haar eigen privacyverklaring. Wanneer Yomie formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij/zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Yomie zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven

error: Content is protected !!

DJ-Matic wordt Yomie!

De activiteiten van DJ-matic België werden overgenomen door Yomie.
De reden hiervan is dat Stingray Business (DJ-Matic) en Yomie recent een partnership zijn aangegaan voor België.
Yomie zal vanaf heden de werkzaamheden inzake de muziekcomputer en service gaan overnemen van Stingray Business (DJ-Matic)

HELP

telefoon kantoor

Kantoor – Support

+32 11 36 31 81

Klantenzone

Login Signage